2e termijn voorjaarsnota

 

Voorzitter, naast de door ons genoemde onzekerheden hebben andere fracties er nog zeker 1 aan toegevoegd. De aanpak oude centrum, hiervan is de financiële inbreng van de gemeente nog onzeker.
We zijn blij met de steun van de HOP over het behoud van de sporthal de Noord, onze inspanning heeft er in ieder geval toe geleid dat alle fracties uiteindelijk het belang van behoud hiervan hebben ingezien.
Ook constateren we dat de Hop een koerswijziging doorgaat. Van gratis parkeren naar een laag tarief zo zei de fractievoorzitter. Beste HOP realiseert u zich wel dat de gratis dagen rondom de feestdagen nu van gratis naar betaald gaan. Deze zijn namelijk vanaf nu afgeschaft. Tot zo ver uw kiezersbelofte.
Toch ook een opmerking betreffende de aanpak van de fietsersparkeer ruimte. Mag ik u er op wijzen dat vele van ons met de auto naar hun werk gaan. Nergens hoor ik enige actie om deze de ruimte te geven. Neem als voorbeeld de parkeergelegenheden bij het station. Wij zijn er van overtuigd dat de aanzienlijke terugloop van treinreizigers de laatste jaren hieraan ten grondslag ligt.
Wethouder Dickhoff zei letterlijk bij de opmerkingen van Burgerbelang “dank zij uw inspanningen” dank voor deze eer. U zal het wellicht niet alleen richting Burgerbelang bedoelen maar zo voelde het wel.
De 3,6 milj Spodo gelden deze hadden we al, ondanks dat de wethouder aangeeft dat de accountant het nu pas toestaan te melden. Maar we hebben het al, het is al geboekt en is niet nieuw. Dit is beetje een vestzak broekzak methode voor de buhne. Dat is alleen maar mooi weer spelen.
Nogmaals een positief resultaat van 2,1 milj is mooi, heel mooi. Daar zijn wij samen met u trots op. Goed gedaan vriend
De Volkstuinen, voorzitter wat staat is de belofte en belofte maakt schuld. Laat wij u hierbij de hand reiken. Er liggen nog terreinen braak. Een deel van de Vaandel, oude ziekenhuis locatie en zo zullen er nog wel meer zijn. Want is er op tegen om op basis van een contract met een bepaalde looptijd deze mensen een plek te bieden. De doorlooptijd van projecten is vaak meerjarig en dan ligt die grond er maar. Doe er wat mee!!!
Het Ondertunneling onderzoek van de SP vooraf. Komt November in de cie en in december de raad is kost, te kort. U bouwt echter tijd in de uitgangspunten, de financiële onderbouwing, de aangereikte alternatieven vooraf aan de november behandeling ter discussie te stellen. Dit is kort om alle alternatieve en uitgangspunten te wegen op realisme en realiseerbaarheid. Als de VVD nu regelt dat er meer tijd tussen de behandeling in november en de besluitvorming dan hebben we meer tijd om dan het onderzoek te doen. Bijvoorbeeld uitstellen tot maart 2018.

Voorzitter de SH uit haar bezorgdheid over een optimaal ondernemersklimaat aan de Langedijks kant van het spoor. Dit ondersteunen we volledig. Ons bereiken ernstige berichten dat ondernemers onbereikbaar worden en zelfs overwegen hun bedrijfsactiviteiten te stoppen of te verplaatsen. En daarnaast slecht tot niet bereikbaar voor grote bevoorrading zijn en het aanrijden van vrachtwagens. De Fly-over is vooralsnog een slechte en te beperkende keuze. Ook in de klantbord groep geeft dit tweespalt.

Opmerkingen richting Moties:
Motie 1 SP: tekort jeugdzorg.
Wij hebben moeite met punt 1 van het besluit. Ja ook Burgerbelang wil zich niet laten beperken om uitgaven ten behoeve van de leefbaarheid en andere zaken te bevriezen. Wat bedoelt u met Grote uitgaven? We kunnen het met u eens zijn indien u punt 1 kunt verduidelijkt.
We blijven onveranderd kritisch, maar wel constructief

Motie 2 ND: verduurzaming
Concretisering verduurzaming absoluut voor, echter welke dekking heeft u hierbij bedacht. U wil een duurzame langdurige aanpak, dan is dekking op initiële basis geen goed uitgangspunt. Er moet een permanent budget voor zijn. Anders zitten we elk voorstel weer te bespreken in de raad met alle consequenties van dien. Graag een verheldering?
Motie 3 SH: gratis hugohopper
Absoluut voor, als saamhorigheid eenzaamheid en/of uitsluiting kan voorkomen. Zullen we dit steunen. Weer een onderzoek, maar wel nuttig

Motie 4 D66: afschaffen eigen bijdrage
Zoals in de beantwoording in het nieuws van de dag al gemeld, het is nu onmogelijk te traceren welke bijdrages binnenkomen van jongeren en welke van ouderen. Een onderzoek naar de splitsing van deze eigen bijdrage zal ons kunnen overhalen om mee te doen. Momenteel zijn deze financiële onzekerheden voor ons redenen om niet mee te doen.

Motie 5 HOP: fietsparkeren Stadshart
Voorzitter, in onze ogen is dit een regel om de regels. Veel fietsen toont levendigheid en beweging. Fietsen tegen de blinde muur van de bioscoop toont aanwezige bezoekers. Wie staan ze nu in de weg.
Fietsgebruik is evident, want je kan het stadshart alleen bezoeken op de fiets. Laat deze mensen hun gang gaan, ze vinden hun weg wel.
Maar goed de mede-indieners zullen de motie wel over de streep trekken. Sociaal gezien kan niemand tegen zijn en dus sluiten we ons aan.
Motie 6, PvdA; kinderarmoede
Eigenlijk te triest voor woorden om te moeten constateren dat in een welvarende gemeente als Heerhugowaard nog een dergelijk motie nodig blijkt. Aanpakken en oplossen. Onze steun heeft u als de motie niet wordt aangenomen gebeurt het toch, overbodig

1e termijn voorjaarsnota

Voorzitter,

We gaan het dit jaar eens anders doen. We richten ons niet op het college want zij zullen deze nota met verve verdedigen en niet ingaan op onze zienswijze. We zullen ons ook niet richten op de college partijen, want ondanks dat wij dit verhaal hebben voorbereid wisten we uiteraard van te voren al dat zij hun eigen college met hand en tand verdedigen, de loftrompel over de financiën zullen blazen en zich ook niet ontvankelijk opstellen voor onze invalshoek. En dat zijn we al lang zo gewend. We zullen ons daarom richten op ons en uw publiek hier aanwezig en de thuiskijkers. In klare taal zullen we onze analyse van de gemeente financieren geven.
De achterliggende rode draad van deze voorjaarsnota is dat er hoe dan ook geld vrijgemaakt MOET worden voor de tunnel op de Zuidtangent. Hiervoor worden in onze ogen rare sprongen gemaakt. Ik zal dat toelichten, ook voor onze kinderen en kleinkinderen, want uiteindelijk draaien die op voor de kosten van onze beslissingen. En dat om de tunnel in 80 jaar af te schrijven. Voorzitter we hebben echt gezocht naar tunnelprojecten die uiteindelijk binnen de geprognotiseerde begroting en budgetten zijn gebleven. Maar ons is er geen een bekend. Ook nog zo’n onzekerheid. Begroten is een kunst, budgetteren is een trucje om een akkoord te krijgen en de eindrekening is voor de nakomelingen
Volgend het college is het positieve resultaat 11 miljoen, echter…
In het stuk wordt aangegeven dat we 3,6 miljoen van de provincie hebben ontvangen voor de spoortunnel en stationsplein aanpak. Hoera, dat hebben we binnen! Echter dat geld is ons al jaren geleden toegekomen. In de beantwoording van de vragen in juni 2015 van D66 over de jaarstukken 2014 -pagina 235, geeft u zelfs al aan dat het geld reeds is ontvangen, het is zelfs al bij boekwaarde 2013 vermeldt en nu wordt dit als nieuw geld in de Nota Bovenwijkse Kosten gedaan. Voorzitter pronken met veren mag, maar deze zijn al erg oud en sleets. Hoe vaak wordt dit geld in de toekomst nog als nieuw bestempeld? Volgens de richtlijnen van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) klopt dit, echter het toont van weinig transparantie om hiermee als nieuw geld te pronken.
En dan voor u kijkers en luisteraars dat uw kinderen en uw klein kinderen ze MOETEN vast elk jaar voor de komende 15 jaar € 300.000,00 afdragen, ongeacht hoe Heerhugowaard er dan voorstaat.
En dan is er 5,3 miljoen uit de nog steeds sterk verliesgevende projecten de Vaandel en de Draai getrokken. De wet schrijft voor dat er pas winst nemingen gedaan mogen worden na afronding van projecten. Dus pas ergens in 2030 of zo. Dit geld is er dus nog helemaal niet, dit moet nog verdient worden, hier moeten nog allerlei kosten vanaf en dan moet het nog maar echt overblijven en niet op basis van een berekening of aanname. Voor het gemak worden deze afdrachten dan maar helemaal weggelaten.
Dus als je naar het werkelijke positieve resultaat kijkt, wat daadwerkelijk op de bank staat en als tastbaar geld beschikbaar is, is dat 2,1 miljoen. En daarvoor onze complimenten. Dit is een prima resultaat na een slechte tijd.
– Er zijn echter nog een aantal onzekerheden. De afwikkeling van het niet komen van het ziekenhuis, daar komt nog een verliespost aan.
– De inhuur van externe expertise bij onze gemeenschappelijke regeling de GGD. 2,4 miljoen volgens de woorden van onze portefeuillehouder in 2018. Maar dat staan niet apart vermeld in de begroting, dus of daar een extra donatie voor te verwachten valt, weten we dus niet.
– Een volgende onzekerheid is het geestmerambacht. De provincie en de gemeente Schagen treden uit. Hiervoor moet een vergoeding betaald worden. Wat echter blijft is de gemeentelijke bijdrage in de toekomst. Deze moet dus door minder gemeentes worden opgehoest
– Volgt de WMO, van de 100% kregen de gemeentes maar 75%. Daar heeft Heerhugowaard weer 10% afgehaald voor een innovatie fonds. En van die overgebleven 65% hebben we 2 miljoen overgehouden. Even financieel gekeken keurig, maar die bezuiniging heeft wel diepe wonden achter gelaten, want een traplift krijg je niet, dan verkoop je maar je auto. Of je gaat maar verhuizen, de onbeschoftheid ten top. Hoe een schil contrast met onze directe burgen waar zorg en hulp voor haar inwoners Wel hoog in het dorpsevaandel hangt
Jeugdzorg, het huidige college erkent dat dit een bron van financiële onzekerheden geeft, maar er bieden zich perspectieven aan. Dit is voor meerdere uitleg vatbaar. Laten we de positieve insteek maar doen en “het komt allemaal wel goed, gaat u maar gerust slapen wij waken over u, citaat van een oud minister president. Dit is in onze ogen onvoldoende zekerheid dat dit opgelost wordt.
En dan het transferium. Hier vangt Heerhugowaard kinderen op die uit huis geplaatst zijn en een externe vorm van intensieve zorg nodig hebben. Maar volgens het huisvestiging principe draait Heerhugowaard voor de kosten op. En dat levert een kosten post van 6 miljoen op. Ik weet dat onze portefeuille houder er alles aan doet om de “afzender” te laten mee betalen in deze kosten, maar daar is het laatste woord nog niet over gesproken. Maar kinderen die uitbehandeld zijn, moeten onderdak hebben. Al dan niet met intensieve begeleiding. Zo niet dan moeten ze in het Transferium blijven. De uitstroom mogelijkheden heden zijn, door achterblijvende bouwactiviteiten, er niet en dus blijven ze in het transferium a € 8.000,00 per maand. Daar zitten dus nog vele verborgen miljoenen kosten.
En als laatste onzekerheid de Ambtenaren cao, eindelijk gaan ook zij mee in de loonaanpassingen. Per augustus 2017 +1% en vanaf januari 2018 nog eens 1,25%.
Al met al voorzitter een reeks aan onzekerheden met mogelijk ernstige financiële consequentie. En vereist een behoudend beleid, wat wij in ieder geval niet terug zien in de stukken waar we vandaag over debatteren
Voorzitter, we hebben er voor gekozen geen eigen moties in te dienen en zeker geen amendementen. De soort wijzigingen die wij zouden willen in de voorjaarsnota worden toch niet opgepakt en we besparen ons dus de moeite. We laten in maart 2018 de kiezer wel aan het woord.
Goede moties kunnen echter wel op onze steun rekenen, zoals we elk jaar nog gedaan hebben.

Voorzitter tot zover de bijdrage van Burgerbelang
Zoals die van de SP, om pas op de plaats te maken met alle grote uitgaven van de gemeente. We hebben het al gezegd: er zullen nog veel verborgen en vaststaande verliesposten komen. En ook met de inkomsten loopt het nog geen storm. Ik citeerde al eerder de jaarstukken van 2014 – daar staat ook dat het college toen al alles in het werk zou stellen om cofinanciering voor de tunnel te bereiken bij provincie, rijk, NS en Prorail. We zijn drie jaar verder, en het is in die hoek nog altijd oorverdovend stil.

Inhuur externen veiligheidsregio’s

Maandagavond 12 juni was er een uitzending van 1vandaag over de inhuur van externen in de veiligheidsregio’s. Dit zijn de vroegere gemeentelijke brandweerkorpsen die nu samen zijn gevoegd tot regionale korpsen. Onze regio Noord Holland Noord kwam daarbij als “slechtste” uit de bus. De volgende ochtend heeft Burgerbelang vragen gesteld aan het college en dezelfde dag zijn ook de antwoorden ontvangen. Het college was blijkbaar goed voorbereid. Enkele details: in de jaren 2014 t/m 2016 is door de regio Noord Holland Noord in totaal 3,8 miljoen euro uitgegeven aan inhuur. De 5 “toppers” (zogenaamde “specialisten” verdienden gemiddeld 228.000,- euro voor doorgaan een jaar of korter en vaak niet eens voor een volle werkweek. Een “specialist” kreeg voor 1 week werken !! 9.700.- euro uitbetaald. Vijftien mensen overschreden de Balkenende norm. Vijftig verdienden meer dan 100.000,- op jaarbasis.
Deze bedragen zijn in onze ogen “schandalig” als je dit afzet tegen de pijnlijke bezuinigingen op de uitvoerende brandweermedewerkers en vrijwilligers, op kazernes, auto’s en boten. Ook vinden wij het “schandalig” dat veiligheidsregio en gemeente geprobeerd hebben deze informatie onder de pet te houden. De informatie staat niet vermeld in de jaarstukken van de afgelopen jaren. En 1vandaag kreeg de informatie pas na een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur.
Het financiële jaarverslag van de veiligheidsregio en de begroting voor volgend jaar staan op de agenda van de raadsvergadering van 27 juni. Zonder duidelijkheid over deze inhuur maar met een positief advies over deze stukken. In onze ogen had het college bij voorbaat transparant moeten zijn over deze kosten. En het college had horen te begrijpen dat burgers – die al dit geld uiteindelijk moeten opbrengen – dit niet zomaar “normaal” vinden en dat je als bestuurders “iets uit te leggen hebt”. En dat de uitvoerende brandweermensen zich helemaal “uitgekleed” zullen voelen als op hun dagelijks werk grof wordt bezuinigd en een paar “grote graaiers” er met zulke bedragen vandoor kunnen gaan. Want wie komt u uiteindelijk helpen als uw huis in brand staat ?

Burgerbelang geschokt over berichten over excessieve inhuur bij Veiligheidsregio NHN

Afgelopen maandagavond was er een uitzending van eenvandaag over de inhuur van externen in de veiligheidsregio’s. Onze regio Noord Holland Noord kwam als “slechtste” uit de bus. De volgende ochtend heeft Burgerbelang vragen gesteld aan het college en dezelfde dag zijn ook de antwoorden ontvangen. Het college was blijkbaar goed voorbereid. Enkele details: in de jaren 2014 t/m 2016 is in totaal 3,8 miljoen euro uitgegeven aan inhuur. De 5 “toppers” (zogenaamde “specialisten” verdienden gemiddeld 228.000,- euro voor doorgaans een jaar of korter en vaak niet eens voor een volle werkweek. Deze bedragen zijn in onze ogen “schandalig” als je dit afzet tegen de bezuinigingen op de gewone brandweermedewerkers en –vrijwilligers en de bezuinigingen op kazernes, auto’s en boten. Pikant is dat de jaarstukken en de begroting van de veiligheidsregio morgenavond (15 juni) op de agenda staan van de betreffende commissievergadering van de gemeenteraad. EN met een positief advies van het college ! Onze vragen morgenavond zullen dus zeker zijn, wist het college hiervan? Wat vindt het college hiervan ? Hoe is het college tot haar positief advies gekomen ?

Directe dreiging sluiting Kringloop de Noord geweken

Dankzij de inspanning van Burgerbelang, is de directe dreiging voor sluiting van Kringloop de Noord geweken.

De wethouder heeft de handhaving opgeschort ivm. nieuw te ontwikkelen beleid omtrent de kringloopwinkels.

Eerder bleek voor Rataplan wél een wijziging in het bestemmingsplan te zijn gemaakt.

Burgerbelang dankt de Senioren Heerhugowaard en de SP voor het steunen van de motie.

Burgerbelang komt op voor Kringloopwinkel de Noord

Burgerbelang dient een motie in omtrent de situatie van de Kringloopwinkel in de Noord.

De kringloopwinkel vestiging is in strijd met het bestemmingsplan.

Overwegende dat het behoud van de kringloopwinkel in het belang van de Noord is, zou het niet passend zijn, om na 4 jaar gedogen op deze locatie, opeens te gaan handhaven.

Burgerbelang roept het college op om niet te handhaven zoals aangekondigd, maar zich actief en betrokken op te stellen en samen met de medewerkers van de kringloopwinkel de Noord gaat zoeken naar een passende oplossing om de winkel te kunnen behouden voor de Noord. Dit kan d.m.v. een bestemmingsplan wijziging of een mogelijk andere locatie.