Burgerbelang komt op voor Kringloopwinkel de Noord

Burgerbelang dient een motie in omtrent de situatie van de Kringloopwinkel in de Noord.

De kringloopwinkel vestiging is in strijd met het bestemmingsplan.

Overwegende dat het behoud van de kringloopwinkel in het belang van de Noord is, zou het niet passend zijn, om na 4 jaar gedogen op deze locatie, opeens te gaan handhaven.

Burgerbelang roept het college op om niet te handhaven zoals aangekondigd, maar zich actief en betrokken op te stellen en samen met de medewerkers van de kringloopwinkel de Noord gaat zoeken naar een passende oplossing om de winkel te kunnen behouden voor de Noord. Dit kan d.m.v. een bestemmingsplan wijziging of een mogelijk andere locatie.

Fractie voorzitter redt burger uit lift

Onze fractievoorzitter Ad Jongenelen heeft afgelopen vrijdag een heerhugowaarder gered uit de lift in Middenwaard. De lift zat klem en de portier was aan het bellen met het liftbedrijf. Ad vroeg of de portier een sleutel van de lift had, deze had de portier. Met deze sleutel heeft Ad de lift van de begrendeling gehaald en met twee handen heeft hij de lift deur geopend en de heerhugowaarder bevrijd.

Vervolg tekort jeugdzorg

Het verwachte tekort op de Jeugdhulp van 5 miljoen euro is dit jaar nog met 30 procent gedaald, dat beloofde wethouder Gido Oude Kotte van Heerhugowaard donderdagavond aan de gemeenteraad.

Maar nog steeds een tekort van 3,5 miljoen volgend jaar. 

Oude Kotte wordt bij het nakomen van die belofte een beetje geholpen door het Rijk. Dat geeft Heerhugowaard negen ton extra, zo onthulde de wethouder. Dat geld is een compensatie voor de extra kosten die Heerhugowaard maakt in de zorg aan jongeren van buiten de gemeente in het dure Transferium. Dat is een gesloten instelling voor zware zorg aan jongeren met ernstige gedragsproblemen. Een zorgtraject daar kost per kind al gauw een ton of meer.
Oude Kotte benadrukte dat hij niet wil bezuinigen op de zorg. ,,We willen zonder de zorg aan te tasten toch minder uitgeven.”
Uitbehandeld
Als voorbeeld noemde hij een 17,5 jarige, die uitbehandeld is in het Transferium en die daar maar blijft zitten omdat er geen huisvesting buiten de inrichting voor hem is. ,,Als we er daar een stuk of tien van voor een ton onder dak kunnen brengen, besparen we negen ton op de jeugdzorg.” Ook aan de instroom ziet Oude Kotte mogelijkheden. ,,Waarom een ritalin-pilletje als een uurtje judo ook helpt.”
De wethouder riep op tot realisme. ,,Ik wil een beweging op gang brengen die er toe leidt dat er geen zwaardere zorg dan nodig wordt voorgeschreven. Er moet niet onnodig geld weglekken.”
Wat dat betreft vindt Oude Kotte dat het Rijk dan wel kan bedenken dat er geen financieel plafond hoort te zitten op de Jeugdzorg, maar dat een gemeente zich dat niet kan veroorloven. Niet dat hij naar een maximumbedrag wil, maar wel naar een sterke controle en een ander voorschrijfgedrag.
Overigens geeft de gemeente niet meer uit aan zorg dan ze er van het Rijk voor krijgt. SP’er Cor Hoekstra stelde voor om dat los te laten en geld uit andere projecten voor de zorg te bestemmen. Oude Kotte noemde dat een ’tunnelvisie’.

Subsidie sedumdak blijft op de plank!

Heerhugowaarders blijken nauwelijks belangstelling te hebben voor een sedumdak op hun huis. Wethouder Leo Dickhoff gaat dan ook bekijken of hij de subsidieregeling voor sedum wel wil laten voortbestaan.

Die regeling ging vorig jaar in. Het was een idee van D66. De voltallige gemeenteraad stond er achter. Drie jaar lang zou de gemeente telkens 30.000 euro apart zetten om mensen een subsidie van 25 euro per m2 te geven, met een maximum van 2500 euro.
Maar wethouder Dickhoff liet deze week weten dat er vorig jaar maar voor 5700 euro is aangevraagd en dat er dus nog een fors bedrag is blijven liggen. ,,Dat is niet het resultaat dat je zou willen”, aldus Dickhoff.
Riool
Sedum is een vetplantensoort. Op daken houden de plantjes het regenwater grotendeels vast. Ze gebruiken het vocht of het water verdampt. Per saldo belandt er zo minder hemelwater in de riolen, die daardoor minder worden belast, wat een besparing oplevert op de rioleringskosten.
Die kosten zullen de komende jaren toch al stijgen omdat de klimaatverandering meebrengt dat het harder regent, en omdat er veel verstening is in de stad die het water niet opneemt, in tegenstelling tot grasvelden en perken.
Opmerkelijk in dat verband is dat wethouder Gido Oude Kotte de regeling indertijd aanprees met de mededeling dat ,,er niet heel veel ruimte voor groen is er in de wijken, dus waarom niet de daken benutten.” Nu zei zijn collega Dickhoff het tegenovergestelde: ,,Sedumdaken zijn bedoeld voor stedelijke gebieden en Heerhugowaard is helemaal niet stedelijk, maar juist heel erg groen.”
Bij de vaststellen van de regeling noemde het college nog veel voordelen van sedum. Zo isoleert de plantenlaag zowel in de zomer als in de winter. Dat zorgt tevens voor verkoeling in de stad. Sedum houdt bovendien fijnstof vast. Sedum is veel lichter dan een grasdak of een daktuin. Veel daken zijn er zonder aanpassing geschikt voor.
Hectares
Maar al die voordelen ten spijt constateert Dickhoff dat er nauwelijks belangstelling voor is. In heel 2016 is er volgens hem maar 260 m2 sedum gelegd. ,,Ter vergelijking: In Amsterdam, dat wel stedelijk is, was dat vijftien hectare.”
Dickhoff begrijpt het gebrek aan belangstelling wel. ,,Neem nou Broekhorn. Daar is de lucht zo schoon dat mensen uit Amsterdam er gaan wonen.”
De wethouder gaat nu bedenken of de subsidieregeling wel moet blijven bestaan.

Aanvulling coalitie akkoord

Het document is een aanvulling op het oude akkoord uit 2014, dat indertijd werd uitonderhandeld door de combinatie HOP, VVD, CDA en D66. Die laatste partij stapte recent uit de coalitie uit solidariteit met wethouder Carolien van Diemen die volgens D66 tot aftreden werd gedwongen. PvdA en ChristenUnie vullen de leegte op, zodat er na de ondertekening vanavond een meerderheid ontstaat van 18 van de 31 raadszetels.
In het voorwoord van het nieuwe document staat dat het oude akkoord nog steeds van toepassing is. Dat is opmerkelijk omdat daarmee de inbreng van D66 van kracht blijft. Wel zegt het voorwoord dat een aantal onderwerpen niet meer actueel is, of reeds is uitgevoerd. Welke dat zijn, wordt niet gespecificeerd.

De nieuwelingen vinden dat ze een mooie beloning krijgen voor hun steun aan de stadsregering. Maar de leider van de coalitie, HOP-fractievoorzitter John Does, zegt dat PvdA en ChristenUnie geen zware eisen hebben gesteld in ruil voor hun stap. „Wat kleine toevoegingen. Niet spectaculair.”
PvdA-fractieleider Stefan Brau rechtvaardigde zijn overstap van oppositie naar coalitie eerder met de vaststelling dat het oude coalitieakkoord werd opengebroken en dat het beleid nu linkser zou worden. In werkelijkheid blijft het oude stuk dus in tact. Wel zijn bestrijding van eenzaamheid bij ouderen en bestrijding van kinderarmoede (beide PvdA-wensen) toegevoegd. Voor de realisering daarvan heeft de coalitie nog een jaar waar zomerreces en verkiezingscampagne nog van af gaan.
Hetzelfde geldt voor de wens van de ChristenUnie die is opgenomen, namelijk de ’integrale dossierbehandeling’, oftewel één loket voor alle soorten sores van probleemgezinnen. Die samenhangende aanpak was sowieso al de bedoeling.

Wat verder opvalt in het nieuwe coalitieakkoord is de mededeling dat ’veel afspraken niet zijn dichtgetimmerd’ en dat er voldoende ruimte is voor ’niet-coalitie’ om inbreng te leveren. In coalitiekringen wordt gezegd dat dit betekent dat er op losse onderwerpen gelegenheidsallianties kunnen worden gesloten.
Het dreigende tekort van vijf miljoen euro op de Jeugdzorg mag niet ten koste gaan van de overige zorg, zo is afgesproken, oftewel er wordt niet op de overige zorg beknibbeld om dat gat te kunnen dichten.
Nieuw is ook dat de coalitie een ’gedragen oplossing’ wil voor de verkeersafwikkeling rond de spoorwegonderdoorgang in de Zuidtangent. Maandag nog pleitte Rob Mark, oud-wethouder en bedenker van een alternatief tunnelplan, voor het houden van een referendum over de tunnel en de gevolgen daarvan.
In wat waarschijnlijk een knieval is naar de ChristenUnie, gaat de nieuwe coalitie de winkeltijden niet veranderen. „Die zijn ruim genoeg”, zo staat in het akkoord. „De zondagswet zullen we blijven respecteren.”

Heerhugowaarders moeten 4 miljoen investering MCA betalen?

HEERHUGOWAARD – De wenkbrauwen gingen gisteren flink omhoog in Heerhugowaard na het bericht dat de gemeente Alkmaar de Heerhugowaarders gaat proberen af te houden van een schadeclaim aan het adres van het ziekenhuis.

“Ik denk dat ik maar eens koffie ga drinken met mijn Alkmaarse collega Pieter Dijkman”, reageert financiën-wethouder Leo Dickhoff. ,,Dit roept veel vragen op.”
Hij bevestigt dat hij de man er niet naar is om miljoenen weg te geven. ,,Dat heb ik nog nooit gedaan. Ik ga natuurlijk niet zo maar alles terugtrekken.”
Vorig jaar augustus deelde Dickhoff de gemeenteraad mee dat hij zo’n vier miljoen euro ging claimen bij de Noordwest Ziekenhuisgroep omdat die geen nieuw ziekenhuis in Heerhugowaard bouwt. Die claim is inmiddels ingediend. ,,Er is een juridische brief gestuurd over de afwikkeling van het contract met het ziekenhuis”, aldus de wethouder. ,,Daar is een antwoord op gekomen en onze juristen en die van het ziekenhuis zijn daarover nu in gesprek.”
Wanneer de claim is ingediend wil Dickhoff niet zeggen. Hij gaat de kwestie dinsdag eerst bespreken met de burgemeester en de andere wethouders. Tot die tijd doet het college geen mededelingen.
Verschillende fracties hebben al aangegeven vragen te gaan stellen aan het college.

Referendum in HHW over spoorwegtunnel?


Het project spoortunnel bij de Zuidtangent kan nog weleens duur uitvallen voor de inwoners van Heerhugowaard. Oud-wethouder Mark vreest dat de gemeentelijke belastingen omhoog zullen gaan en vindt dat de bewoners hier dus zelf ook een stem in mogen krijgen, vermeldt het NHD. Mark heeft al eens een alternatief plan ingediend wat afgewezen werd.

Middels een referendum zou burgerinspraak te verwezenlijken zijn. Hij verwijst hierin naar de visie van burgemeester Blase, die vindt dat burgers meer inspraak mogen hebben bij grote projecten of problemen. Of Heerhugowaard formeel een referendum kent moet nog uitgezocht worden.

De tunnel gaat bijna 25 miljoen kosten, de gemeente betaalt hier zelf 18,6 miljoen van. Er zouden volgens Mark nog 10 tot 15 miljoen bijkomende kosten zijn waar nu geen woord over wordt gerept door het college. Mogelijk moet dit worden betaald door de inwoners zelf via de gemeentelijke belastingen.

Volgens het NHD staat er in het nieuwe coalitieprogramma dat er een “gedragen” oplossing moet komen voor de verkeersafwikkeling van de tunnel. Dit betekent min of meer participatie van alle betrokkenen en versterking van de gemeenschap en organisatie.